SOCIAL MOVEMENT
หลังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือ KOCCA สร้างความสำเร็จกับการงาน K-EXPO Thailand 2023 การต่อยอดงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Content ของไทย กำลังจะก้าวไปอีกขั้นกับการจัดงาน International Creative Content Creator Conference ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงแนวคิด และเปิดแผนการทำงานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
การประกาศรับสมัคร ผอ.ฝ่ายพัฒนามูลค่าเพิ่มและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่า ภารกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของกองทุนสื่อฯ มีความคืบหน้าชัดเจน Media Trust Thailand สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออัพเดทภารกิจที่ต้องถือว่าเป็นการเปิดแนวรุกที่ท้าทาย
‘สื่อมวลชน’ วิชาชีพที่นับว่ามีบทบาทหลากหลาย ไม่ว่าจะในฐานะกระจกสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ฐานะ Watchdog หรือ Gatekeeper แต่สิ่งหนึ่งที่สื่ออาจมีส่วนร่วมในทางสังคมคือการขับเคลื่อนทางสังคม
“เทศกาลเสน่ห์บางลำพู ตอน ถนนเด็กเดิน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ และพิพิธบางลำพู มีกิจกรรมที่ผู้จัดระบุว่า เป็นการนำเสนอเรื่องราวของบางลำพู สร้างประสบการณ์ใหม่ สัมผัสเรื่องราว เรื่องเล่าจากชุมชนในมิติการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักบางลำพูในแง่มุมต่างๆ ผ่านการเล่าของคนในพื้นที่ สร้างสรรค์และคิดรูปแบบกิจกรรม โดยเด็กและเยาวชน
ช่วงปี 2566 ที่ผ่านมาภาพยนตร์กองทุนสื่อฯ หรือภาพยนตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวฉายในโรงภาพยนตร์ หลายเรื่อง อาทิ โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY , บินล่าฝัน - A Time To Fly และ Duck Academy และในปี 2566 นี่เอง ที่ กองทุนสื่อฯ ให้ทุนสนับสนุนประเภทเปิดรับทั่วไปกับโครงการสร้างภาพยนตร์ เรื่อง “ปันหยี I Sea You” ของ อริญชัย รัตนวิจิตร
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media Literacy มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพลเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ โมเดลของประเทศฝรั่งเศส คือ CLEMI ซึ่งฝรั่งเศสถือว่า ทักษะรู้เท่าทันสื่อคือสินทรัพย์สำคัญในการเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้น