คนสื่อวิเคราะห์ รัฐบาล “เศรษฐา” ปลุก Soft Power คึกคัก

หลังเป็นที่ชัดเจนว่า การเดินหน้าของประเทศนับจากนี้ จะดำเนินไปภายใต้การบริหารของรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ผู้คนในแวดวงสื่อสารมวลชน ได้แก่ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาสขึ้นเวทีเสวนา“โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อภายใต้รัฐบาลใหม่” แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่าน เนื้อหาจากเวทีเข้มข้น ตรงไปตรงมา น่าติดตามยิ่ง 


ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ หนุนแปลง Content เป็นมูลค่า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงการดำเนินงานของกองทุนสื่อในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยว่า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“โดยกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อกองทุนสื่อฯ ดําเนินงานครบห้าปีจะมีการประเมินผล เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์และทํารายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการนําเสนอรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายต่อไป ในวาระครบ 5 ปี มีความท้าทายหลายเรื่องมาก กองทุนสื่อฯ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ แปลงนโยบายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ความสําเร็จบรรลุตามสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในนามผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผมให้คะแนนตัวเองถือว่าสอบผ่าน แปลว่างานเบื้องต้นขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องทําหรือควรจะทํา เราทําได้ครบมีผลลัพธ์ ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ”

ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ กล่าวต่อว่า ความท้าทายของกองทุนสื่อฯ มาถึงจุดที่เมื่อเป้าหมายเชิงสังคมสำเร็จ จึงเป็นโจทย์ท้าทายว่ากองทุนสื่อฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจได้หรือไม่ สื่อที่นำเสนอ content มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย ภูมิปัญญาต่าง ๆ จะทำให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง Soft Power ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ในการนำเสนอรายงานผลดำเนินการของกองทุนสื่อฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ข้อเสนอแนะหลายอย่างที่ท้าทายเช่น ความเป็นอิสระ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลที่มาพร้อมกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ


เชื่อรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนใหม่ Active

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐมนตรีที่จะมากำกับดูแลกองทุนสื่อฯ น่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย หรือภูมิใจไทย ซึ่งน่าจะมีความ active มากขึ้นในการดูแลกองทุนฯ ดังนั้นกองทุนฯ ก็ต้อง Active มากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงการขยายขอบเขตภารกิจของกองทุนสื่อฯ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อทำเรื่องทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic grant) ได้อย่างทั่วถึง

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

รวมถึงปัญหาเรื่องงบประมาณของกองทุนสื่อที่มาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งงบประมาณปี 2566 กว่าที่ กทปส. จะอนุมัติงบประมาณมาที่กองทุนสื่อ ก็ล่าช้ามาถึงไตรมาส 3 ต้องรอดูนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมีเจตจำนงทางการเมืองต่อเรื่องนี้อย่างไร การเสนอแก้กฎหมาย งบประมาณต้องชัดเจน เพื่อให้แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ ให้ตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสื่อ

 
หนุนผลักดัน Soft Power เชิงรุก

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองจะมีผลต่อภารกิจการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการมี passion ของผู้รับผิดชอบจะทำให้มีการทำงานเชิงรุกได้มากขึ้น เช่น การผลักดันเรื่อง Soft Power อยากเห็นบทบาทของกองทุนสื่อฯ ในการส่งเสริมการสร้างหลักสูตร soft power ของสถาบัน การศึกษาต่างๆ ด้วย เพื่อสร้างคนที่ผลิต Content ใหม่ ๆ จะเป็นการยกระดับของกองทุนสื่อฯ 

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

“ฝ่ายการเมืองก็ถือว่ากองทุนสื่ออยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งโดยเจตนารมณ์ไม่ใช่ ตราบใดที่การส่งเสริมสื่อไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระพอ ไม่มีทางที่จะได้สื่อที่สร้างสรรค์พอ มันถูกตีกรอบหมด ถ้ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีความเข้าใจ หรือมี passion ของการทํางานมากกว่านี้จะช่วยได้มาก กฎหมายจะไม่เป็นอุปสรรค การจะส่งเสริมเรื่อง soft power ก็ต้องใช้สื่อในการเผยแพร่ส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นจะไปเกี่ยวพันกับหลายกระทรวง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง”

รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่น่าจะมีนโยบายเชิงรุก ในประเด็น Soft Power เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กองทุนสื่อฯ ก็น่าจะปรับตัวในทิศทางนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแนวโน้มว่าน่าจะมีการบูรณาการกันมากขึ้นในเชิงของการใช้วัฒนธรรม สื่อ และการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาเงินเข้าประเทศ

รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ภาพรวมระบบนิเวศน์สื่อในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆ เปิดให้ทุกคนเป็นสื่อมากขึ้น ซึ่งสถาบันการศึกษายังตามไม่ทัน ดังนั้นกองทุนฯจะเป็นเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อภายใต้รัฐบาลใหม่ โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้กองทุนสื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสร้างสรรค์ให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า หลายเรื่องที่บนเวทีเสวนาแนะนำตรงกับไอเดียของคณะกรรมการประเมินผลที่ได้ศึกษาไว้ โดยเห็นว่าประเทศไทยมีบุคลกรที่มีความสามารถในการผลิตสื่อตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำจำนวนมาก แต่การทำ Content ยังเป็นปัญหาสำคัญ หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะให้ความสำคัญกับ Soft Power ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  


สรุป

วันนี้เป็นที่ชัดเจนว่า เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การผลักดัน Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าจะเป็นวาระเชิงนโยบายที่สำคัญ และจะว่าไป ทีมทำงานจากกลุ่ม “CARE คิด เคลื่อน ไทย” ก็ล้วนแต่มากฝีมือ เป็นไปได้ว่าจะต้องเข้ามาช่วยทำงานขับเคลื่อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ของเรื่อง Soft Power น่าจะเป็นไปในทิศทางก้าวกระโดด