PUSER6
สงครามในยูเครนทำให้เกิดความขัดแย้งด้านทัศนะทางการเมืองของพลเมืองโลกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเรามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย กล่าวคือความขัดแย้งจากฝ่ายที่เป็นคู่กรณี (รัสเซีย-ยูเครนและชาติตะวันตก) และความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเห็นใจและหรือสนับสนุน  (รัสเซีย-ยูเครนและชาติตะวันตก)